lördag 13 september 2008

Trolldom och vidskepelse

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Hwar som brukar truldom och skadar annan til kropp eller egendom, och warder med fulla skiäl thertil wunnen; miste lifwet. Får någor död ther af; tå skal man steglas, och kona halshuggas, och i båle brännas. Hafwer man låtit trulkarl thet giöra, eller hulpit til, at then gierning fullkomna; ware lag samma.


§2

Far någor med spådom, signeri eller annor widskepelse; böte första gången tijo daler, eller mera, til fyratijo daler, alt som brottet är til, eller sitte i hächte wid watn och bröd. Giör han thet annan gång; böte dubbelt. Söker någor råd eller bot hos signare eller spåmän; böte fem daler, eller mera, til tiugu daler, som brottet är til, eller plichte med fängelse wid watn och bröd. Läs mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar