onsdag 17 september 2008

Om barnamord 1734

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalkens kapitel barnamord:

§1
Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar förr födslen, söker enslighet wid sielfwa födslen, och therefter lägger fostret å lön; hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwad hon föregifwer fostret wara dödt födt, eller ej fullgångit. Warder thet genast framskaffadt, och pröfwes thet ej fullgångit wara, eller finnes ej något wåldsamt tekn ther å; tå straffes modren med ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil för lägersmålet.

§2
Nu hafwer sådan kona haft missfödsel, som af wådeligt fall, eller annor händelse timad är, och hafwer hon ej lagdt fostret å lön, utan thet genast uppenbaradt, och gitter wisa orsak til missfödslen; plichte tå för lägersmålet allena. Läs mer

missfödsel = missfall
timad = nytt, färskt, nyligen hänt


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar