tisdag 30 september 2008

Dackefejden 1542-1543

Dackefejden eller Dackeupproret som det också kallas, är namngivet efter Nils Dacke som föddes i Blekinge. Tillsammans med en stor skara anhängare gjorde han revolt mot Gustav Vasas skattelagar, kyrkopolitiken och fogdarna. Dessutom var deras gamla katolska ceremoni helig och man såg med misstro på den nya protestantiska akten - man kämpade alltså för det som var "gammalt och fornt".

I äldre forskning har också kungens förbud mot handel över gränsen utpekats som en av orsakerna till upproret men detta sägs härstamma från kungens egen propaganda. Oroligheterna började kring midsommar i gränstrakterna till det danska landskapet Blekinge och det spreds sig norrut med en oroväckande fart. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

måndag 29 september 2008

Karolina Widerström

Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare (1888)
Karolina (Lina) Olivia Widerström föddes den 10 december 1856 i Hälsingborg som enda barn till gymnastikläraren och veterinären Otto Fredrik Widerström och Olivia Erika Dillén.

1873 flyttade hela familjen till Stockholm och Karolinas far ville att hon, som enda barn, skulle välja samma yrke som han, gymnastiklärare. Hon gick därför på Gymnastiska Centralinstitutet åren 1873-1875. Vintern 1875-1876 arbetade hon som assistent till professor Lars Gabriel Branting
som uppmanade henne att studera medicin och bli läkare. Hon bytte inriktning och 23 år gammal (1879) tog hon studenten på Wallinska skolan i Stockholm – läste medicin först i Uppsala och sedan på Karolinska institutet och blev 1888 vårt lands första kvinnliga legitimerade läkare. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


söndag 28 september 2008

Om swordom och sabbatsbrott

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Brister någor ut i eder och swordom wid Gudstiensten; plichte med fyratijo daler, eller fängelse wid watn och bröd. Giör thet någor in för sittande Rätt; ware bot hälften mindre. Sker thet af öfwerdåd, eller elak wana, i samqwem, krog eller källare, eller offenteliga på almänna gator och platsar; böte fem daler hwarje gång han therföre lagföres. Swär någor eljest af hastighet och lättsinnighet; böte en daler. Warder han tridie gången, eller oftare, thermed funnen; böte fem daler, som förr är sagdt: och gånge af thessa böter hälften til angifwaren, och hälften til the fattiga. Giör någor mened; therom skils i Rättegångs Balken.

§2
Swär öfwermage; then skal af föräldrarna eller husbondan med ris agas, efter som åldren och wanarten är til. Sker thet oftare; sättes i stocken wid Kyrkiodören. Försumma föräldrar at aga sina barn för swordom; böte fem daler.
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,

lördag 27 september 2008

Avrättade hustrun Anna

Följande kan man läsa i Malmö Slottsförsamlings kyrkoböcker.

År 1835 den 7 Maj Mar utfördes från Malmö Slottshäkte och följande dagen hallshöggs och bränndes på bål vid Dahlby afrättsplats Smedhustrun Anna Greta Lundblad från Hellestad 39 år gammal.
Denna hustru hade genom en i många år forfarande synda [sökandet?] och obotfärdighet varit en förargelse klippa för den församling hon tillhörde.
Hennes af naturen häftiga och illskefulla lynne hade fört henne til dryckenskap, otukt, hämdlystnad och trätgirighet.

Hennes sista brott var mordet på hennes man, hvilket skedde genom en fil, som hon i vredesmod handlöst kastade på honom, likväl utan uppsåt att mörda.
För denna ogerning blef hon dömd till döden, förmedelst högra handens afhuggning, hallshuggning och hennes kropps förbränning å bål.

Efter gjord underdånig ansökan om nåd hos Konungen, vanns endast den mildring, att hon befriades från högra handens afhuggning. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


fredag 26 september 2008

Chenonceau slott, Frankrike

Chenonceau ligger nära den lilla staden Chenonceaux i Loiredalen i den franska regionen Centre i departementet Indre-et-Loire, och är uppfört rätt över floden Cher.

Man brukar säga att det är sex olika kvinnor som har byggt upp Chenonceau, tre av dem hade stort del i själva uppförandet och tre spelade en stor roll i att bygga ut och förändra slottet efter tidernas ideal. Nedan kommer en liten beskrivning av var och en.

På platsen har det tidigare funnits en borg, som Thomas Bohier blev ägare till 1513. Tillsammans med sin hustru, Catherine Briconnet, lät han riva det gamla huset och lät istället uppföra en byggnad som gick tvärs över floden Cher. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , ,


Åbo slott, Finland

Åbo slott (Turun linna) ligger vid Aura ås mynning i Åbo i landskapet "Egentliga Finland". Slottet började uppföras cirka 1280 och var från början endast ett lägerkastell åt den svenska kungens ståthållare och soldater. Undan för undan byggdes kastellet ut och blev så småningom en stor och pampig försvarsborg.

På 1530-talet inledde en omfattande ombyggnad av slottet, då han byggde om den gamla medeltida försvarsborgen till ett modernt renässansslott.
År 1556 utnämnde Gustav Vasa sin son (18) till hertig av Finland. Johan fick Åbo slott, där han både bodde och skötte sina förvaltningsarbeten. På slottet bodde han med sin frilla, Karin Hansdotter, som han på fyra år fick fyra barn med.

Även Johan utförde stora ombyggnader av slottet - under hans tid inreddes kungssalen och drottningssalen och det renässanshov han införde på slottet sägs ha blivit startskottet för renässansperioden i Finland. Borgen hade vid den här tiden drygt 600 invånare, och var som en eget litet samhälle med alla de sociala grupperingarna som hörde till tiden. Det fanns klara gränser mellan de olika grupperna och var och en visste var de hörde hemma. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,


torsdag 25 september 2008

Buckingham palace, England

Buckingham palace ligger i St James Park i London och har fungerat som det officiella sätet för Storbritanniens regenter i London sedan 1837.

Där Buckingham ligger idag fanns det hus sedan tidigare, troligen var det första huset Blake House som uppfördes av William Blake omkring 1624. Nästa ägare var 1:e earlen av Norwich, George Goring som utökade Blakes House och anlade mycket av dagens trädgård som idag kallas för "Goring Great Garden". Huset kallades för Gorings House men brann ned 1674 då Henry Bennet Arlington (56) Earl av Arlington var ägare.

Arlington byggde upp ett nytt hus som kallades för Arlington House.
Den engelska statsmannen och poeten John Sheffield, som även var 1:e Hertig av Buckingham och Normanby, köpte Arlington House och byggde 1703 ett stort privatpalats till sig och sin familj som de kallade för Buckingham House. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

onsdag 24 september 2008

Om kvinnofrid 1734

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Tager man qwinno med wåld, och emot hennes wilja främjar sin onda lusta, och warder lagliga thertil wunnen; miste lifwet, och qwinnan ware saklös. Ej må ock någor henne thet förwita, wid fyratijo dalers bot. Gitter han ej fullborda sin onda wilja; böte äntå för wåldet hundrade daler. Warder han i thy dräpen; ligge ogild. Häfdar man afwita qwinno, eller then, som ej fyllt tolf åhr; ware lag samma.

§2
Nu är qwinna wåldtagen, och gifwer thet ej genast tilkänna, och kärer ej ther å wid nästa Häradsting, eller inom en månad in för Rätten i staden; hafwe sedan ej macht at öfwer wåldet klaga, ther hon ej laga förfall wiser.

§3
Hwar som med wåld tager och bortförer annars mans hustru, eller fästeqwinno, mot hennes wilja; miste lifwet, äntå at han henne ej häfdadt hafwer. Kommer häfd ther til; hafwe ock förwärkadt alt sitt lösa gods.
Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , ,

tisdag 23 september 2008

Egeskov slott, Danmark

Där Egeskov slott idag ligger fanns det en större gård redan på 1400-talet. I ett gammalt dokument från 1405 får man veta att gården, Egeskovgaard då tillhörde Ludeke Skinkel som var från en gammal Holsteinsk adelssläkt. Denne hade i sina unga år försörjt sig på sjöröveri men hade i slutet av 1380-talet slutit fred med både drottning Margrethe och Hansastäderna.
Egeskov gård ägdes av släkten Skinkels manliga och kvinnliga medlemmar fram till 1545.

När den berömda danska fältherren Frands Brockenhuus år 1545 gifte sig med Anne Tinhuus (Skinkel) förde hon via giftermålet med sig gården vid Egeskov som hon fått av sina föräldrar. Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , , ,

Ostindiska kompaniet

Europeiska kompanier
När det svenska ostindiska kompaniet (SOIC) bildades 1731 var det det sist grundade kompaniet i Europa. Det första som bildades var det Portugisiska Ostindiska kompaniet år 1587, och sedan kom det Brittiska 1600, Holländska 1602, Danska 1616, Franska 1664 och det Flamländska 1717.

Svenska kompaniet bildas
Tanken på ett svenskt Ostindiskt kompani hade ändå funnits ett bra tag, redan 1624 godkände Gustav II Adolf ett handelskompani som skulle driva långväga handel, och som han själv tecknade andelar i. Det trettioåriga kriget gjorde dock att företaget rann ut i sanden. Senare var det Karl XII:s krig som tröttade ut det svenska folket, plus att det saknades kapital. Niclas Sahlgren En annan faktor var att det var många som var emot ett bildande av ett ostindiskt kompani eftersom man ansåg att det var fel att föra in lyxartiklar i landet, vilket endast skulle göra några få privilegierade enormt förmögna. Dessutom var ju detta under frihetstiden och det fanns ju till och med bestämmelser mot användandet av olika "lyxartiklar".
Läs mer

Läs andra intressanta bloggar om , ,


måndag 22 september 2008

Kastelholm, Finland

Kastelholm är en slottsruin som ligger i Sunds socken på Åland. När byggnaden uppfördes är osäkert, men man tror att det var någon gång på 1370-1380 talen. Borgmurens omkrets var cirka 217 meter samt på vissa ställen drygt 2,4 meter tjock och inneslöt två stycken borggårdar. Den största borggården försvarades på västra sidan av en mur som var försedd med skottgluggar.

Borgen omnämns första gången 1388 då Jakob Abrahamsson Djäkn, kallad Jeppe Djäkn, förfogade över Kastelholm. Jeppe var fogde i Åbo åtminstone från 1377 och lagman i Finland under senare delen av 1300-talet. Lite är känt om Jeppe men han skall från 1395 ha varit bosatt i Lübeck. Tillnamnet "djäkn" brukade tilldelas de skrivkunniga personerna. Läs mer


Läs andra intressanta bloggar om , , , , ,


söndag 21 september 2008

Frihetstidens ståndssamhälle

Åren 1719-1772 brukar kallas för Frihetstiden eftersom det kungliga enväldet avskaffades genom lag 1719. Gustav III avslutade emellertid frihetstiden genom en statskupp 1772 som på nytt gav kungen större makt. Frihetstiden var därmed slut efter 53 år.

Under 1700-talet omfattade det svenska riket nuvarande Sverige, Finland, svenska Pommern samt staden Wismar. Sverige hade förlorat sitt stormaktsvälde. Till ytan var det fortfarande ett stort rike men folkmängden var betydligt mindre än i de flesta andra europeiska länder. Det "egentliga Sverige" hade vid frihetstidens början något under 1 ½ miljon invånare medan Finland endast hade cirka 300 000. Befolkningen ökade emellertid snabbt under dessa fredliga tider. Vid den här tidpunkten var Sverige ett ståndssamhälle där de olika samhällsgrupperna genom statliga privilegier och bestämmelser skildes från varandra. Läs mer
http://intressant.se/intressantLäs andra intressanta bloggar om , , ,

lördag 20 september 2008

Ingermanländska kriget

De la Gardieska fälttåget misslyckades Sverige med sin uppgift att sätta Vasilij Sjujskij på den ryska tronen. Nu ville man göra ett nytt försök, och om det inte skulle gå ville man försöka sätta Karl IX:s son Karl Filip Vasa (1601-1622) på tronen istället.

I De la Gardieska fälttåget hade Sjujski fått krigshjälp från Karl IX – och för detta skulle Sverige få Kexholm län i utbyte - vilket de aldrig fått. Karl IX tänkte därför ta länet – och så mycket land han kom över - med väpnad makt. Nu var den polske kungen, Vladislav IV, även rysk tsar, och honom ville man altså försöka störta, och antingen sätta tillbaka Sjujskij eller Karl Filip Vasa. Läs mer


fredag 19 september 2008

Avrättade Mårten Pehrson

Sistliden Ondag, den 10 Aug. 1853, kl. 11 förm. afrättades wid Rögla, 1½ mil från Ystad, drängen Mårten Pehrson från Sunnanskog i Södra Willie socken.
Mårten Pehrson, 32 år gammal, af hög wext, med blondt ovalt ansigte blå dunkla ögon, en mångbugtig näsa och rödt skägg, hade sedan flera år tillbaka öfwertagit skötseln af sin faders torp under Rydsgård, hwilket fadren till följe af ett öfwertagande bränwinssupande war oskicklig att sköta.

I torpet bodde äfwen Mårtens syster, en yngre broder och en piga.
Modern hade med döden afgått år 1845.
Genom sin starka kroppsbyggnad och sitt hårda lynne upphäfde Mårten sig snart till familjens husbonde, och då fadren ofta hemkom öfwerlastad af bränwin, hände det icke sällan, att Mårten dels med dels utan käpp piskade sin fader, i afsigt (som han sedermera yttrat) ”att förbättra honom”.
Den 30 Juli 1851 begåfwo sig far och son til marknaden i Ystad för att derstädes bortbyta ett par hästar. Läs mer


Axel Oxenstierna

Axel Oxenstierna föddes den 16 juni 1583 på Fånö i Uppland som son till friherren Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551-1597) och Barbro Bielke. På hösten 1584, vid lite över ett års ålder, följde han med sin far över Östersjön till Revals slott, där hans far blivit ståthållare. Han levde där sina fyra första år. 1588 var de åter hemma på sitt gods Fånö vid Mälaren.

Tillsammans med sina bröder Krister och Gabriel, fick han undervisning av Isac Rothovius (1572-1652) (som senare blev biskop i Åbo) och efter att deras far avlidit 1597, och under Rothovius ledning, reste de utomlands för att fullborda sina studier vid de förnämsta högskolorna: Wittenberg, Jena och Rostock. Hans studerade i huvudsak teologi, latin och tyska.
Läs mer


torsdag 18 september 2008

Svenska kolonin Cabo Corso

På initiativ av Louis De Geer bildades år 1649 Svenska Afrikanska kompaniet (även kallat bara Afrikanska kompaniet) vars huvudsakliga mål var att bedriva handel med negerslavar, guld och elfenben i Västafrika.

En expedition med Henrik Carloff (från Rostock) i spetsen sändes i väg till Guldkusten i Afrika där man vid Cabo Corso (se karta) köpte mark av kungen av Futu. Kolonin låg på nuvarande republiken Ghanas område och leddes de första åren av Carloff. En mindre borg - som fick namnet Karlsborg - och två mindre fästningar byggdes på platsen. Läs mer


Snapphanar

I norra Skånes skogsbygd, uppe mot gränsen till Småland, existerade vid tiden för Skånes övergång till Sverige ett ålderdomligt bondesamhälle. Vägarna var få och de stigar som fanns var bara kända av bygdens folk. Skogsbygden var rik på människor och hemmanen (gårdarna) var ofta överbefolkade. Det var inte ovanligt att flera familjer bodde på samma gård. Under missväxtåren var invånarna ofta tvungna att bege sig ut på vandringsstråt eller söka sig till skogen för att finna mat.

Kärnan i skogsbygdens befolkning utgjordes av de självägande bönderna. Bondesamhället hade få förbindelser med den statliga överheten men hade i stället en rikt utvecklat inre självstyre. Statsmakten representanter var i första hand länsmännen, som själva var bönder. De räknade sig själva oftare som böndernas förtroendemän än som redskap för kungen. Detsamma gällde ofta för kyrkoherdarna. Göingebönderna hade goda förbindelser med smålänningarna på andra sidan gränsen, och deras handelsförbindelser avbröts inte under krigen utan det hände att de slöt bondefreder med varandra istället, ett slags överenskommelser om att de skulle uppehålla freden sinsemellan. Läs mer


onsdag 17 september 2008

Om barnamord 1734

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalkens kapitel barnamord:

§1
Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar förr födslen, söker enslighet wid sielfwa födslen, och therefter lägger fostret å lön; hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwad hon föregifwer fostret wara dödt födt, eller ej fullgångit. Warder thet genast framskaffadt, och pröfwes thet ej fullgångit wara, eller finnes ej något wåldsamt tekn ther å; tå straffes modren med ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil för lägersmålet.

§2
Nu hafwer sådan kona haft missfödsel, som af wådeligt fall, eller annor händelse timad är, och hafwer hon ej lagdt fostret å lön, utan thet genast uppenbaradt, och gitter wisa orsak til missfödslen; plichte tå för lägersmålet allena. Läs mer

missfödsel = missfall
timad = nytt, färskt, nyligen hänt


Häxprocesserna i Europa

Häxprocesser var utfrågningar och slutligen avrättningar av personer - mestadels kvinnor - som blivit anklagade för att vara trolldomskunniga. På 1230-talet hölls, såvitt man vet, den första häxprocessen i Trier i Tyskland. Där anklagades några personer för att ha förvandlat sig till paddor och på så vis deltagit i åtskilliga tillställningar. Det är dock ovisst om de blev avrättade eller inte.

Den första säkert kända häxbränningen ägde rum 1275, i Toulouse i Frankrike där en 60-årig kvinna avrättades genom att brännas på bål, anklagad för att ha drivit otukt med satan. Läs mer


tisdag 16 september 2008

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf föddes i Stockholm den 1 november 1778 som son till Gustav III (32) och Sofia Magdalena av Danmark (32). Många påstod emellertid att han var son till Adolph Fredric Munck af Fulkila och inte Gustav III.

Han fick redan vid lite över två års ålder en egen guvernör som hette Fredrik Sparre (1731-1803), och när han fyllde sex år fick han en egen informator som hette Nils von Rosenstein (1752-1824). Av dessa lärde han sig latin, svensk historia, och vid nio års ålder hade han redan gått igenom de flesta av de europiska ländernas statsskick, och han kunde då också Sveriges landskap och städer.
Läs mer

Jag har placerat min blogg i
Visby
på bloggkartan.se


måndag 15 september 2008

Uppfinnaren Eva Ekeblad

Eva De la Gardie (gift Ekeblad) föddes den 10 juli 1724 i Stockholm som dotter till riksrådet, överstemarskalken och greven Magnus Julius De la Gardie (55) och grevinnan Hedvig Catharina Lillie (28). Eva var brorsonsdotter till riksdrotsen Magnus Gabriel De la Gardie.

Den 26 januari 1741 gifte sig Eva med greven och politikern Claes Ekeblad (32). Själv var Eva då 16 ½ år gammal. Claes ägde Stola herrgård, Kålland, 15 km utanför Lidköping och Ekebladska huset i Stockholm vid dåvarande Norrmalmstorg, (nu Gustav Adolfs torg på den plats där Gustav III lät uppföra operan), och Eva styrde över de stora hushållen. Läs mer


Gustav II Adolf

Gustav II Adolf föddes på Stockholms slott den 9 december 1594 som son till Karl IX (44) och Kristina av Holstein-Gottorp (21). Gustav Adolf var bror till Karl Filip och halvbror till Karl Karlsson Gyllenhielm Han fick en gedigen uppfostran och under ledning av bland annat Johan Skytte lärde han sig behärska latin, tyska, holländska, franska och italienska.

Han studerade även retorik och krigskonst.
Redan som nioåring började han delta i riksrådets överläggningar och som trettonåring genomförde han förhandlingar med utländska diplomater. När hans far Karl IX dog 1611 var Gustav bara 16 år och 10 månader gammal - men ändå ganska väl förberedd för sina kommande uppgifter. Av fadern "ärvde" han ett land som var på uppgång, men också ett land som var i krig med Ryssland, Polen och Danmark. Han hade inte precis adeln på sin sida heller eftersom hans far hade avrättat en del från högadeln i Linköpings blodbad år 1600, som ett led mot den polska grenen av ätten Vasa. Läs mer


söndag 14 september 2008

Gustav III

Gustav III av Holstein-Gottorp föddes i Stockholm den 13 januari (24 januari nya stilen) 1746 som son till dåvarande kronprins Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp (36) och Lovisa Ulrika av Preussen (26).
Gustav ansågs vara förståndig och ha en snabb uppfattningsförmåga och dessutom hade han livlig fantasi och ett skarpt minne. Han fick en bra utbildning och hans favoritämnen var litteratur och historia, särskilt fransk och svensk. Hans första guvernör, Carl Gustaf
Tessin, (åren 1751-56) hade dock en ganska ensidigt undervisning som mest gick ut på att lära sig god ton och världsvana. 1756 beslutade därför ständerna att Carl Fredrik Scheffer
skulle bli Gustavs guvernör istället. Detta blev inte populärt hos Gustavs föräldrar, Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, som tyckte att ständerna bestämde alldeles för mycket. Läs mer


Ekenäs slott

Ekenäs slott ligger i Örtomta socken i Östergötlands län vid sjön Teden. På platsen där nuvarande slottet ligger har det i långa tider funnits byggnader. I slutet av 1400-talet tillhörde Ekenäs, och de byggnader som då fanns där, släkten Natt och Dag (de yngre Sturarna) och i början av 1500-talet släkten Ulvätten.

En av Banérssläktens fogdar sägs ha haft en gård på platsen där slottet nu ligger. Källarvalven i nuvarande slottet är från den tiden då Stureätten vistades på slottet under 1500-talet.

På 1630-1640 talet fick slottet sitt nuvarande renässansstil då riksrådet Peder (Per) Banér (som även ingick i förmyndarregeringen för drottning Kristina) byggde upp det. Peder dog innan slottet var färdigbyggt men hans son, Claes Banér övertog byggandet. Inspirationskällan sägs vara slottet Sturefors som ligger ute på en udde i sjön Erlången i Östergötland.
Slottet är ett av Sveriges finaste 1600-talsslott och har under nästan hela denna period tillhört släkten Banér. Läs mer


lördag 13 september 2008

Trettioåriga kriget 1618 - 1648

Året efter freden i Stolbova (1617) utbröt krig mellan Tysklands katoliker och protestanter i Böhmen. Kriget startade med att ett par kejserliga ämbetsmän kastas ut genom fönstren från borgen i Prag - vilket ledde till uppror och krig i hela Europa.

Tyskland bestod vid denna tidpunkt av en mängd större och mindre stater som alla hade sin egen furste. Somliga av dem var katoliker medan andra var protestanter. Över hela tyska riket härskade sedan kejsaren, som bodde i Wien i Österrike. När trettioåriga kriget bröt ut bildade de katolska furstarna ett förbund under kejsarens ledning. Deras mål var att återföra de protestantiska staterna i Tyskland till påvedömet. Läs mer


Trolldom och vidskepelse

Följande kan man läsa i lagboken "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734" under kapitel missgärningsbalken:

§1
Hwar som brukar truldom och skadar annan til kropp eller egendom, och warder med fulla skiäl thertil wunnen; miste lifwet. Får någor död ther af; tå skal man steglas, och kona halshuggas, och i båle brännas. Hafwer man låtit trulkarl thet giöra, eller hulpit til, at then gierning fullkomna; ware lag samma.


§2

Far någor med spådom, signeri eller annor widskepelse; böte första gången tijo daler, eller mera, til fyratijo daler, alt som brottet är til, eller sitte i hächte wid watn och bröd. Giör han thet annan gång; böte dubbelt. Söker någor råd eller bot hos signare eller spåmän; böte fem daler, eller mera, til tiugu daler, som brottet är til, eller plichte med fängelse wid watn och bröd. Läs mer


fredag 12 september 2008

Charlotte Corday

Marie Anne Charlotte Corday d'Armont föddes den 27 juli 1768 i Saint-Saturnin, Frankrike som dotter till Jacques-Francois de Corday d'Armont och Charlotte-Marie Gautier des Authieux. Familjen var lågadlig men fattig. Åtta år gammal flyttade hon till sin morbror, som då var präst i socknen Vicques och senare flyttade hon med sin familj till Caen, som ligger i Normandie i nordvästra Frankrike. Hennes mor dog i april 1782 och samma år fick Charlotte - tillsammans med sin syster Eleonore - tillåtelse att studera i klostret Abbaye aux Dames, där hon bland annat läste böcker av författaren och filosofen Rousseau som verkade för upplysningen. Läs mer


torsdag 11 september 2008

Visborgs slott

År 1361 intogs Gotland av den danska kungen Valdemar Atterdag och från det årtalet och ända fram till 1645, alltså i 284 år, tillhörde sedan Gotland Danmark.

1400-talet

Visborg slott, som låg i Visbys sydvästra hörn, började byggas i början av 1400-talet. Uppgifterna om vem som började bygga går isär, vissa uppger att det var Tyska orden som började uppföra borgen och att Erik av Pommern därefter "övertog" byggandet. Tyska orden stiftades i Palestina av korsfarare i slutet av 1100-talet och etablerade sig så småningom i Nordeuropa. Under 1300-talet hade de sin storhetstid och bland annat erövrade de ett eget rike vid södra Östersjökusten där de hade sitt högkvarter vid Marienburg i nuvarande Polen. 1300-talet var ordens storhetstid... Läs mer


Renässansen

Renässans, som är franska och betyder "pånyttfödelse", var en kulturrörelse som växte fram i Italien under 1300-talet och som nådde Sverige på 1500-talet. Stilen anses utgöra övergången mellan "medeltid" och den "nya tiden".
Det man ville pånyttföda var den stil som figurerat under antiken i Grekland och Rom. Under medeltiden hade människorna levt med teorin att allt gradvis blev sämre ("den mörka medeltiden") men med renässansen föddes ett hopp om en bättre framtid och en tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg.

Florens var ett centrum för den italienska renässansen. Där styrde den mäktiga ätten Medici, som var beskyddare åt konstnärer och skulptörer - bland annat åt Michelangelo. Några av de mest berömda renässansbyggnaderna är domen i Florens, Peterskyrkan i Rom och Sixtinska kapellet som ligger i anslutning till Peterskyrkan. Läs mer


Eugénie Bernadotte

Charlotta Eugénie (Eugenia) Augusta Amalia Albertina Bernadotte föddes på Stockholms slott den 24 april 1830 som dotter till kronprinsen, den blivande Oscar I (30) och Josefina av Leuchtenberg (23). Eugénie var syster till Karl XV och Oscar II. Hon var 14½ år gammal när hennes far blev svensk kung.

Eugénie uppkallades efter sin morfar Eugen av Leuchtenberg. Om sin barndom skriver hon: "Under mina barnaår hade jag aldrig någon jämnårig flicka till vän eller lekkamrat. Icke heller ägde jag någonsin en docka, utan lekte uteslutande gosslekar med bröderna". De kungliga barnen lekte ofta på Tullgarns slott, där bland annat Eugénie botaniserade tillsammans med sin tre år äldre bror, Gustav, som var den hon kom närmast av sina fyra bröder.


Franska revolutionen

Tiden före revolutionen bröt ut ägde adeln och prästerna tillsammans nära hälften av Frankrikes jord och var så gott som helt skattefria. Den övriga befolkningen, som tillhörde det tredje ståndet, fick med sina skatter betala statens utgifter, ämbetsmännens lön, kostnader för de krig som landet förde - och dessutom för det dyrbara hovlivet. Att kritisera den sneda fördelningen var farligt och kunde leda till livstids fängelse. Det mest beryktade fängelset hette Bastiljen och var ett gammalt medeltidsslott i Paris.
Ludvig XIV:s slösaktiga hovliv och kostsamma krig hade ruinerat landet och hans efterträdare, Ludvig XV, var inte mer sparsam han.

När Ludvig XVI kom till makten hjälpte det därför inte att han ville väl - eftersom han saknade förmåga att driva sin vilja igenom. Under hans första regeringstid deltog Frankrike i Nordamerikanska frihetskriget (1775-1783). Kriget var populärt men kostade landet ofattbara summor. Kungen avsatte inte mindre än 2 miljarder livre till det amerikanska frihetskriget, pengar som skulle ha räckt till mat för 7 miljoner franska medborgare under ett helt år. Kriget gjorde att den franska ekonomin kollapsade.
Läs mer


onsdag 10 september 2008

Gustav Vasa

Gustav Eriksson Vasa föddes troligen den 12 maj 149(6) i Uppland som son till riddaren och riksrådet Erik Johansson av adelsätten Vasa) och Cecilia Månsdotter av Eka-ätten.
Man är inte helt säker på var någonstans i Uppland Gustav Vasa föddes men man tror att det antingen var på Rydboholm, som hans far ägde vid den tiden, eller möjligen på Lindholmens gård där hans mors föräldrar bodde vid tiden för hans födelse.

Gustav Eriksson, som han kallade sig innan han blev kung, var släkt med riksföreståndaren Sten Sture d.y.. Gustav anslöt sig tidigt till Sturepartiet i striden mot den danska kungen Kristian II av Oldenburg (Kristian tyrann) och dennes danskdominerade Kalmarunion. År 1518 deltog Gustav i striderna vid Brännkyrka utanför Stockholm, där Kristian II blev besegrad. Läs mer


Visingsborg ruin

Visingsborg (Wisingsborgh) är en gammal borg- och slottsruin som ligger på ön Visingsö mitt i Vättern. Den började byggas av Per Brahe d.ä. i början av 1570-talet.

Visingsö har blivit starkt förknippat med ätten Brahe eftersom flera generationer av denna ätt har bott på ön. Här berätta jag om några av dem. I samband med Erik XIV:s kröning 1561 upphöjdes Per Brahe (41) tillsammans med riksmarskalken Svante Sture (44) och sistnämdas halvbror, Gustaf Johansson (Tre Rosor) (30) till Sveriges första grevar.
Till grevetiteln behövde man ju även ha ett grevskap och Brahe fick året därpå grevskapet Visingsborg, som omfattade hela Visingsö - förutom två kungshus som fanns på ön. Längre fram utökades grevskapet så att det med tiden blev Sveriges största. Läs mer


Majblommans uppfinnare

Beda Sofia Andersson (gift Hallberg) föddes den 11 februari 1869 på gården Presse i Onsala, Halland, som dotter till sjökaptenen Johan Anders Andersson och Josefina Amalia Möller.
Bedas far for till Amerika när hon var ett år gammal – och han kom aldrig tillbaka. Fastän hennes mor var ensam med försörjningen försökte hon hjälpa grannar som hade det svårt och sämre ställt, och det var Beda som fick förmedla hjälpen.
I december 1888 gifte hon sig, 19 år gammal, med Johan Edvard Hallberg (35) och de bosatte sig i Göteborg. Där blev hon snart engagerad i olika hjälpverksamheter, bland annat inom domkyrkoförsamlingen där hon gjorde hembesök. Sjukdomen tuberkulos härjade och drabbade hårdast i åldrarna 20-40 år, och Beda insåg att något måste göras för att försöka bekämpa sjukdomen med förebyggande vård redan bland barn och ungdom. Läs mer


tisdag 9 september 2008

Regalskeppet Vasa

År 1625 var det trettioåriga kriget i Europa inne på sitt sjunde år, och Sverige hade dessutom varit i krig med Polen i hela 25 år. För att Sverige även skulle kunna delta i det trettioåriga kriget behövdes en stark flotta. Gustav II Adolf (31), som då varit kung i fjorton år, gav därför order om att fyra skepp skulle byggas, däribland Vasa. Orden gick till den holländska skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson och dennes bror som drev "Stockholms skeppsgård".
I januari 1626 började Vasa att byggas. Mycket virke gick åt som hämtades från Ängsö i Mälaren samt från den småländska kusten.
Eftersom man inte hade några ritningar på den här tiden låg det på byggmästaren att se till att skeppet fick sin rätta form.
läs mer


Änkekonservering

Hur kunde de komma sig att det var så vanligt förr i tiden att unga präster gifte sig med en kanske 30 år äldre prästänka? Jo - så här var det:
Efter att kyrkans rika gods och jordar dragits in till kronan (vilket skedde under reformationen i början av 1500-talet) blev det lutherska prästeståndet egendomslöst och utfattigt. Prästerna blev därför beroende av församlingens gåvor och hade inte längre något stöd av vare sig riksråd eller andra mäktiga män och inte heller av någon internationell kyrkoorganisation. Läs mer


Den avrättade arbetskarlen

Sistliden Ondag, den 10 Aug. 1853, kl. 11 förm. afrättades wid Rögla, 1½ mil från Ystad, drängen Mårten Pehrson från Sunnanskog i Södra Willie socken.
Mårten Pehrson, 32 år gammal, af hög wext, med blondt ovalt ansigte blå dunkla ögon, en mångbugtig näsa och rödt skägg, hade sedan flera år tillbaka öfwertagit skötseln af sin faders torp under Rydsgård, hwilket fadren till följe af ett öfwertagande bränwinssupande war oskicklig att sköta.

I torpet bodde äfwen Mårtens syster, en yngre broder och en piga.
Modern hade med döden afgått år 1845.
Genom sin starka kroppsbyggnad och sitt hårda lynne upphäfde Mårten sig snart till familjens husbonde, och då fadren ofta hemkom öfwerlastad af bränwin, hände det icke sällan, att Mårten dels med dels utan käpp piskade sin fader, i afsigt (som han sedermera yttrat) ”att förbättra honom”.
Den 30 Juli 1851 begåfwo sig far och son til marknaden i Ystad för att derstädes bortbyta ett par hästar. Läs mer


Brott & straff

Förr i tiden straffades ALLA brott. Det fanns egentligen bara tre sorters bestraffningar – böter, dödsstraff och skamstraff. Man kunde också förklaras fredlös eller landsförvisas. Kyrkan kunde också döma till bannlysning eller botgöring, till exempel en lång pilgrimsfärd. Någon villkorlig dom fanns dock inte utan begick man ett brott och åkte fast blev man straffad, punkt slut.
Kunde man inte betala sina böter fick man "plikta med kroppen", det vill säga man fick ta spöstraff istället. Villkorlig dom infördes först 1906. Fängelser fanns det inte i någon egentlig mening förrän fram på 1800-talet. Det förekom dock ibland att någon blev dömd att sitta en månad eller två i ett torn - på vatten och bröd... läs mer


måndag 8 september 2008

Kronborgs slott, Danmark

Kronborgs slott ligger på en udde cirka 500 meter nordost om Helsingörs centrum på Själland.

Redan på 1420-talet byggde Erik av Pommern en starkt befäst borg som han kallade för Krogen på platsen där Kronborgs slott ligger idag.Platsen var förr i tiden en viktig militär punkt och från Krogen kontrollerade kungens män Öresunds skeppsfart samt inkasserade den avskydda Öresundstullen... läs merFontainebleau, Frankrike

Slottet Fontainebleau (Château de Fontainebleau) ligger 5,5 mil söder om Paris centrum i den franska regionen Île-de-France i departementet Seine-et-Marne. Slottet är ett av de största av frankrikes kungliga slott.

Redan i slutet av 1100-talet låg det en byggnad på den platsen där Fontainebleau ligger idag.

Huset som låg där då var favoritresidens åt de franska kungarna Ludvig VII, hans son Philip II och Ludvig IX. På 1520-talet fanns en jaktstuga på platsen och den började Frans I att bygga om och ut 1528. Som arkitekt hade han Gilles le Breton, den italienska arkitekten Sebastiano Serlio och Leonardo da Vinci. Sistnämnda hade även hjälpt till med skisser till uppförandet av slottet Chambord. Läs merJacob Dubbe

Är man gotlänning har man med all sannolikhet hört talas om Jacob Dubbe, dock kanske inte alla vet så mycket om honom annat än att han var handelsman och att en restaurang är uppkallad efter honom så här kommer lite mer fakta.

Jacob Dubbe föddes den 11 november 1769 i Visby som son till skepparen Jacob Jacobsson Dubb (1737-1777) och Christina Callander (1737-1813).

Dubbes far arbetade som skeppare för handelshuset Donner. År 1777, när Dubbe var åtta år gammal, omkom hans far när fartyget denne var kapten på gick under utanför Bornholm. läs merNordiska 7-årskriget

1559 fick Danmark-Norge-Island en ny kung som hette Fredrik II. Han var intresserad av att erövra den svenska kronan, vilket även hans far före honom hade varit. För att tydligt visa detta använde han Sveriges riksvapen i sin egen flagga. Dessutom ville han återupprätta Kalmarunionen. läs mer


söndag 7 september 2008

Om lönskaläge

Jag köpte för ett tag sedan "Sweriges rikes lag gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734". Det är en fin liten bok som är tryckt 1740, dock tog det ett tag innan jag kunde läsa den obehindrat. Vissa bokstäver ser inte ut som dagens och i början var det svårt att hänga med i dåtidens meningsuppbyggnad, men man lär sig efter hand. Jag har skrivit av missgärningsbalken och straffbalken som jag tyckte var intressant.
Följade står det om "lönskaläge" - det vill säga en äldre benämning på utomäktenskapligt sexuellt umgänge där ingendera av partena var gifta:

§1
Lägrar ogift man ogift qwinno; böte mannen tijo daler, och qwinnan fem. Sker thet annan gång; böte dubbelt, och tridie gången tredubbelt. Förser sig någor thermed fierde gången, eller flera; böte för hwarje gång, han åttatijo daler, och hon fyratijo daler.

§2
Af thessa böter tage fader, eller moder, eller målsman, målsägande rätt, ther the åkära. Kära the ej; käre tå then, som å Konungens wägnar kära äger, och niute målsägande rätt. Gifwer han någon skuld, och gitter thet ej bewisa; plichte för olaga tilmäle, som lag säger... läs mer


lördag 6 september 2008

Kolonin Nya Sverige

Nya Sverige (New Sweden) var namnet på den koloni som grundades i Nordamerika 1638. Kolonin var belägen i vad som idag är delstaterna Delaware, Pennsylvania och New Jersey.
Initiativet till en svensk koloni kom från holländska förmögna köpmän. Ett första försök hade gjorts redan 1624 då Willem Usselinx (1567-164(7) hade fått tillstånd av Gustav II Adolf att starta ett svenskt kompani för handel ibland annat Asien, Afrika och Amerika. Planerna visade sig dock vid det tillfället vara orealistiska och kapitalanskaffningen blev för svår... läs mer


Henrik VIII Tudor

Henrik VIII Tudor (Henry VIII) föddes den 28 juni 1491 i Greenwich, London som son till Henrik VII (34) och Elisabeth av York (26). Han fick en för den tiden ganska lärd uppfostran. I april 1509, vid 17 års ålder, tog han över tronen efter sin far Henrik VII och blev kung över England. Henrik har gått till historien som den som var gift sex gånger och lät avrätta två av sina fruar.. läs mer


Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är de avrättningar som Kristian II av Oldenburg lät verkställa på Stortorget i Stockholm den 7–9 november 1520 efter sin kröning till svensk kung. Händelsen ingick som ett led i en invecklad maktkamp. Kristian hade ärvt de tidigare unionskungarnas strävan att frigöra sig från Hansans påfrestande handelsimperialism. I denna strävan stödde han sig på hantverkarna och andra borgare i Danmark samt på lokala handelsintressen runt om i sina riken som fann den tyska konkurrensen övermäktig - läs mer


Powerscourt slott, Irland

Läs om Powerscourt slott på Irland där flera filmer har spelats in, bl.a. Greven av Monte Cristo samt Tv-serien "The Tudors". Powerscourt ligger knappt 2 kilometer från byn Enniskerry i grevskapet Wicklow på Irland.

År 1300 fanns det en borg på platsen som ägdes av familjen "le Poer" (Power) från vilket slottet senare fick sitt namn. Under de kommande århundradena ägdes borgen av olika mäktiga familjer såsom O'Tooles och Fitzgeralds, som var Earls av Kildare. läs mer


Den avrättade soldaten

1831 den 4 Februarii utfördes härifrån Fästningen och å Stadens afrättsplats vid Öster Wärn, aflifvades, medelst högra handens och Hufvudets afhuggning samt sedermera steglades förre Soldaten Carl Fredrik Blomgren, 42 år gammal, för det han i vredesmode, och öfverläggning med en yxa ihjäl slagit sin Hustru Anna Christina Lillja den 4 sistledne September... läs mer